TECHNICKÉ PODMIENKY

SPÔSOBILOSTI

MALÝCH PLAVIDIEL


ŠTÁTNA PLAVEBNÁ SPRÁVA


ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 2/28 2
I. ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.01.
Základné ustanovenie
1.01.1
Plavidlá, ktorých dĺžka nepresahuje 20 m sú malé plavidlá. Za malé plavidlo sa nepovažuje plavidlo, ktoré je určené, alebo sa používa k vlečeniu, tlačeniu alebo vedeniu bočne zviazanej zostavy plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami. Za malé plavidlo sa nepovažuje plávajúci stroj, prievozná loď a plavidlo, určené k preprave viac ako 12 cestujúcich.
1.01.2
Výnimky z nasledovných ustanovení môže povoliť Štátna plavebná správa v Bratislave /ďalej len „plavebná správa"/.
1.02
DEFINÍCIE
Pre účely týchto „technických podmienok spôsobilosti malých plavidiel", ak to v príslušnej kapitole nie je stanovené ináč, je tento význam pojmov:
- dĺžka plavidla L - vzdialenosť krajných bodov lodného telesa meraná od najzadnejšieho po najprednejší bod telesa /zahrňuje len teleso/
- šírka plavidla B - vzdialenosť krajných bodov lodného telesa plavidla meraná v najširšom mieste /bez odierky/
- výška plavidla H - zvislá vzdialenosť najnižšieho bodu lodného dna napr. spodná hrana kýlu od hornej hrany paluby meraná na boku plavidla
- ponor plavidla T - zvislá vzdialenosť najnižšieho bodu plavidla k vodnej hladine
- rovina najväčšieho prípustného ponoru - rovina zodpovedajúca hladine pri najväčšom prípustnom ponore, pre ktorý má plavidlo povolenú plavbu
- voľný bok plavidla - zvislá vzdialenosť medzi rovinou najväčšieho prípustného ponoru a najnižším bodom palubnej obšívky a na plavidlách bez paluby najnižším bodom hornej línie bočnej obšívky
- bezpečnostná vzdialenosť - zvislá vzdialenosť medzi rovinou najväčšieho prípustného ponoru a najnižším bodom, nad ktorým plavidlo už nie je vodotesné. Pri tom sa neuvažujú otvory pre čerpanie a vytlačovanie vody.
- kajutové plavidlo - kajutový motorový čln, kajutová plachetnica, hausbót alebo iné plavidlo s nadstavbou.
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 3/28 3
1.03
Technická dokumentácia plavidiel
1.03.1
Pri plavidlách, ktoré sú vyrábané individuálne a ktoré podliehajú evidencii sa pred stavbou plavidla predkladá plavebnej správe spolu so žiadosťou o povolenie stavby aj technická dokumentácia v rozsahu ako je nižšie uvedené
- technický popis plavidla s uvedením druhu a určenia plavidla, plavebná zóna, autor dokumentácie. Technický popis musí podrobne popisovať - hlavné rozmery plavidla, max. a min. ponor, bezpečnostnú vzdialenosť, druh a parametre strojného alebo iného pohonného zariadenia, konštrukciu a rozmery takeláže vrátane plochy plachiet, počet cestujúcich, materiály použité
na stavbu plavidla, hlavné konštrukčné prvky lodného telesa, vyhotovení obšívky včítane dimenzií, druh a vyhotovenie kormidelného zariadenia a spôsob jeho ovládania, kotevné zariadenie, vyväzovacie zariadenie, vybavenie a výstroj plavidla, sanitárne zariadenie, zariadenie na skvapalnený plyn záchranné a signálne prostriedky, hasiace prostriedky, hmotnosť záťaže, atď.
- generálny plán plavidla
- výkres konštrukcie lodného telesa s detailmi väzby
- výkres hlavného rebra
- výkres pohonného zariadenia vrátane hriadeľového vedenia
- výkres umiestnenia základu motora a upevnenia motora, pri použití prívesného motora detail upevnenia a výkres zrkadla plavidla
- výkres kormidelného, kotevného a vyväzovacieho zariadenia s výpočtom
- výkres schémy lodných sústav
- výkres schémy elektrického zariadenia
- pevnostný výpočet
- výpočet plávateľnosti, stability, bezpečnostnej vzdialenosti, pevnosti sťažňov, pevného lanovia
- výkres záťaže a jej upevnenia
- výkres kladenia laminátu
Stavba plavidla môže byť zahájená až po schválení vyššie uvedenej dokumentácie plavebnou správou. Po schválení dokumentácie plavebná správa stanoví podrobné požiadavky na podmienky stavby, dozor stavby a technické prehliadky plavidla počas stavby. Po postavení plavidla plavebná správa vykoná technickú prehliadku predmetného plavidla za účelom overenia jeho technickej a prevádzkovej spôsobilosti z dôvodu vydania lodného osvedčenia.
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 4/28 4
1.04
Všeobecné požiadavky
1.04.1
Plavidlo musí svojou konštrukciou a použitým materiálom zodpovedať svojmu účelu, plavebnej zóne pre ktorú bolo skonštruované a podmienkam spôsobilosti podľa týchto technických podmienok.
1.04.2
Všetky materiály použité na konštrukciu lodného telesa, pohonu, takeláže, plachiet, kotevného, kormidelného a vyväzovacieho zariadenia a iné pevnostne namáhané časti plavidla musia mať vhodné a známe mechanické a iné vlastnosti a potrebnú
kvalitu doloženú vierohodným dokladom. Laminátové a kompozitné časti plavidla musia byť vyhotovené za dodržania technológie predpísanej výrobcom. Materiály použité na konštrukciu plavidla musia mať dostatočnú odolnosť voči korózii, hnilobe a slnečnému žiareniu alebo musia byť chránené vhodným náterom.
1.04.3
Všetky pevné nerozoberateľné spoje plavidla musia byť zhotovené pri dodržaní technologických požiadaviek pre ich vyhotovenie. Zvarové spoje kovových materiálov musia byť vyhotovené zváračom s platným oprávnením doloženým potvrdením a preukazom spôsobilosti.
1.04.4
Kajutové plavidlo musí mať na čele a korme manipulačné plochy umožňujúce bezpečný pohyb osôb pri vyväzovaní, kotvenie, nastupovaní a taktiež musia mať stanovište pre riadenie plavidla.
1.04.5
Kajutové plavidlo musí byť po svojej celej dĺžke priechodné buď po okrajoch ochodzom širokým min. 0,2 m, alebo vnútrajškom plavidla. Všetky priechody plavidla musia mať šírku min. 0,5 m.
1.04.6
Kajutové plavidlá musia byť vybavené minimálne dvoma uzatváracími únikovými východmi na voľnú palubu, umožňujúcimi únik osôb z vnútorných priestorov plavidla, z ktorých jeden môže byť riešený ako núdzový otvárateľný z vnútra /prielez, svetlík atď./ umiestnenými v prednej a zadnej časti nadstavby, alebo na čele a korme plavidla. Každý únikový východ musí byť o rozmere min. 0,5 m x 0,4 m, alebo o priemere min. 0,5 m. Východy musia byť opatrené dverami, krytmi, poklopmi a pod. tesnenými aspoň proti striekajúcej vode.
1.04.7
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 5/28 5
Kajutové plavidlo s ochodzami musí byť vybavené zábradlím alebo na nadstavbe musí mať madlá. Zábradlie alebo madlá musia byť pri kajutových plavidlách taktiež v miestach zvýšeného nebezpečenstva pošmyknutia a pádu do vody.
1.04.8
Povrch paluby a nadstavieb kajutových plavidiel v miestach potrebných na pohyb posádky a v miestach obsluhy vyväzovacieho, kotevného a iného zariadenia musí byť bezpečný proti pokĺznutiu - musí mať upravený proti sklzový povrch.
1.04.9
Hladina vlastného vonkajšieho hluku plavidla meraná vo vzdialenosti 30 m od boku plavidla pri normálnych prevádzkových podmienkach / pri normálnom výkone pohonného motora / nesmie prekročiť 70 dB /A/. Hladina vnútorného hluku plavidla v
kormidelní alebo na stanovišti vodcu plavidla meraná vo výške jeho hlavy a v obytných priestoroch nesmie za normálnych prevádzkových podmienok pri novo postavených plavidlách prekročiť 65 dB /A/ a u ostatných plavidiel / postavených pred
dátumom účinnosti týchto technických podmienok / 70 dB /A/.
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 6/28 6
II. ČASŤ
LODNÉ TELESO
2.01
Všeobecné požiadavky
2.01.1
Lodné teleso musí byť dimenzované tak, aby pri zaťažení najväčším dovoleným počtom osôb a plavbe v uvažovanej plavebnej zóne, pri vyťahovaní na breh alebo inej bežnej manipulácii s plavidlom bolo dostatočne pevné v pozdĺžnom a priečnom smere a nevykazovalo trvalé deformácie. Obšívka plavidla musí byť vodotesná min. do výšky bezpečnostnej vzdialenosti nad maximálnym ponorom.
2.01.2
Lodné teleso musí byť vybavené dostatočnou sústavou pozdĺžnych a priečnych výstuh zaručujúcich dostatočnú pevnosť a tuhosť lodného trupu a nadstavieb. Priečna tuhosť musí byť zabezpečená dostatočným počtom prekážok alebo rámových rebier. Výstužné prvky /rebrá, výstuhy, prepážky/ lodného telesa musia tvoriť dostatočnú oporu pre obšívku, aby nedochádzalo k nadmernému prehýbaniu a deformácii obšívky zaťažením plavidla ako vlastnou hmotnosťou, pôsobiacimi silami a zaťažením, ako statickým tak dynamickým účinkom vody a vetra pri prevádzke plavidla, alebo inými vplyvmi. Pri výpočte pevnosti lodného telesa je možné
vychádzať z pravidiel uznanej klasifikačnej organizácie /uznanej plavebnou správou/.
2.01.3
Lodné teleso novostavby musí byť nadimenzované tak, aby pri vykonávaní statickej skúšky sa nevyskytli na lodnom trupe a nadstavbách trvalé deformácie alebo trhliny. Statická skúška sa vykonáva zaťažením, ktoré sa rovná najvyššej povolenej nosnosti
plavidla zvýšenej o 50 % a rovnomerne rozloženému po dĺžke, ktorá sa rovná polovici dĺžky lodného trupu súmerne uprostred, s plavidlom na vode alebo na suchu, kedy je plavidlo podopreté vo vzdialenosti jednej štvrtiny dĺžky od čela a kormy plavidla. Od statickej skúšky môže byť upustené v prípade, že z dokumentácie plavidla, predložených výpočtov pevnosti, dokladovania akosti materiálu a vykonávanému dozoru pri stavbe vyplýva, že plavidlo je dostatočne pevnostne nadimenzované.
2.01.4
Musí byť zabezpečený prístup do všetkých miest lodného trupu z dôvodu zabezpečenia údržby a kontroly jeho technického stavu. Od tejto požiadavky môže byť upustené v prípade vyplnenia týchto priestorov penovou hmotou.
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 7/28 7
2.01.5
Prielezy do lodného telesa v rozsahu bezpečnostnej vzdialenosti musia byť vodotesné, ostatné tesné proti striekajúcej vode o rozmere min. 0,5 m x 0,4 m, alebo o priemere min 0,50 m.
2.01.6
Teleso plavidla musí byť v miestach h styku s plavebnými zariadeniami a objektmi a s inými plavidlami vybavené odierkami, ktoré nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky /ostré rohy odierok, odtrhnuté alebo inak poškodené odierky a pod./.
2.01.7
Paluby musia byť klenuté, strechovité, alebo musia mať pozdĺžny sklon. Paluby musia byť odvodnené za bok plavidla. Paluby musia byť dobre vystužené, aby odolávali mernému zaťaženiu aspoň 150 kg/m2.
2.01.8
Konštrukcia nadstavby musí byť dostatočne tuhá, tesná proti striekajúcej vode. Strecha nadstavby určená k pohybu osôb musí odolávať mernému zaťaženiu 150 kg/m2. Materiál nadstavby musí byť vodovzdorný, musí mať dobré tepelné a zvukové
izolačné vlastnosti a musí mať zníženú horľavosť.
2.01.9
Podlaha obytných priestorov a kokpitov kajutových plavidiel nesmie byť priamo obšívkou. Jednotlivé diely podlahy musia byť bezpečne upevnené a musia byť ľahko vyberateľné.
2.01.10
Uzatvárateľné okná, vonkajšie dvere, svetlíky, prielezy a pod. nadstavby kajutového plavidla musia byť vodotesné aspoň proti striekajúcej vode a musia byť uzatvárateľné z vnútra.
2.01.11
Dvoj a viactrupé plavidlá musia mať krajné trupy alebo plaváky rozdelené vodotesnými prepážkami na priestory takej veľkosti, aby v prípade zatopenia ktoréhokoľvek priestoru nebola narušená stabilita plavidla. Za vodotesné priestory sa môžu považovať aj vložené pevne uchytené vodotesné nádrže, iné vztlakové telesá alebo priestory vyplnené penovou hmotou. Trupy a plaváky musia byť pojené takou konštrukciou paluby, aby pri plavbe na uvažovanej zóne a pri vyťahovaní plavidla na breh nedošlo k trvalým deformáciám plavidla. Dodržanie týchto vlastností musí byť dokázané výpočtom alebo skúškou.
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 8/28 8
2.01.12
Prechody potrubia a káblov vodotesnými prepážkami nesmú narušovať vodotěsnost prekážok.
2.02
Stabilita, plávateľnosť, bezpečnostná vzdialenosť
2.02.1
Plavidlo musí mať takú zásobu plávateľnosti, aby sa po úplnom naplnení vodou udržalo na vodnej hladine a zabezpečovalo vztlak min. 5 kg na osobu dovoleného zaťaženia, minimálne však 20 kg.
2.02.2
Nepotopiteľnosť môže byť zabezpečená uzatvorením niektorých častí lodného telesa vodotesnými prepážkami, vzduchovými komorami alebo vzduchovými nádržami, vztlakovými telesami, vypenením niektorých častí lodného telesa. Požadovaný vztlak
musí zatopené plavidlo zaistiť pri zaťažení ľubovoľného miesta.
2.02.3
Stabilita záchranných plavidiel sa preukazuje nakláňacím pokusom alebo výpočtom. Klopný moment je pri nakláňacom pokuse vyvolaný zaťažením 75 x n /kg/, kde je n dovolený počet osôb umiestnený čo najbližšie na boku plavidla, najmenej vo
vzdialenosti 1/4 šírky plavidla od pozdĺžnej osi. Pri uvedenom zaťažení nesmie priečny náklon plavidla presiahnuť 15 stup. a bezpečnostná vzdialenosť musí byť min. 5 cm. Tieto plavidlá musia spĺňať podmienky nepotopiteľnosti.
2.02.4
Minimálna bezpečnostná vzdialenosť plavidiel pre plavebnú zónu 3 musí byť pri rovnomernom zaťažení 0,25 m.
2.02.5
Minimálna bezpečnostná vzdialenosť plavidiel musí byť pri rovnomernom zaťažení plavidla
- pre plavebnú zónu 1 bv = 0.15 x B + 0.15 /m/
- pre plavebnú zónu 2 bv = 0.1 x B + 0.1 /m/
kde: bv - bezpečnostná vzdialenosť B - celková šírka lodného trupu
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 9/28 9
2.02.6
Plavidlo musí byť dostatočne stabilné pri normálnych prevádzkových podmienkach v plavebnej zóne pre ktorú je určené. Stabilita plachetníc podlieha zvláštnímu posudzovaniu.
2.03
Evidenčné označenie
2.03.1
Každé malé plavidlo podliehajúce evidencii musí mať evidenčné označenie spĺňajúce príslušný predpis /Poriadok plavebnej bezpečnosti na vodných cestách SR/.
2.03.2
Plavidlo, ktoré nepodlieha evidencii musí mať na viditeľnom mieste z vnútornej alebo vonkajšej strany telesa v nezmaza- teľnom vyhotovení meno a adresu majiteľa /prevádzkovateľa/ plavidla umiestnenú v prednej časti plavidla.
2.03.3
Evidenčné označenie vodných skútrov môže mať výšku min.60 mm.
2.03.4
Manipulačné loďky patriace k plavidlu nepodliehajúce evidencii sa musia na vonkajšej strane označiť názvom pla- vidla ku ktorému sú určené, doplneným v zmysle bodu 2.03.2. Tieto manipulačné loďky musia mať zároveň viditeľné označeni o maximálnej nosnosti alebo o maximálnom prípustnom počte prepravovanmých osôb.
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 10/28 10
III.ČASŤ
POHONNÉ ZARIADENIE
3.01
Všeobecné požiadavky
3.01.1
Plavidlo so strojným pohonom musí mať dostatočný výkon pohonného zariadenia, aby bola zabezpečená dostatočná manévrovateľnosť v plavebnej zóne, pre ktorú je určené.
3.01.2
Plavidlo nesmie používať motor o väčšom výkone, než pre ktorý je skonštruované a ktorý má zapísaný v lodnom osvedčení.
3.01.3
Pohonné zariadenie plavidla, ktoré vrátane dovoleného zaťaženia má hmotnost väčšiu ako 1000 kg, musí mať možnosť spiatočného chodu.
3.01.4
Na pohonnom zariadení musí byť možnosť vyradiť ho zo záberu.
3.01.5
Plavidlá, ktoré sú poháňané prívesným motorom musia mať dostatočne pevnú časť lodného trupu prispôsobenú na nesenie a prenos síl do lodného trupu. Prívesný motor, ktorý nie je uchytený skrutkami prechádzajúcimi cez zrkadlo plavidla, mu- sí byť zabezpečený lankom /retiazkou/ proti strate a upravený tak, aby sa v prípade jeho poruchy mohla ponorená časť motoru vytiahnuť /vyklopiť/ z vody.
3.02
Strojovne
3.02.1
Zabudovaný motor musí byť umiestnený v oddelenom priestore plavidla - strojovni. Pokiaľ nie je v oddelenom priestore plavidla, musí mať kryt. Tieto kryty a uzatvorené priestory z horľavého materiálu sa musia chrániť protipožiarnym náterom, impregnáciou alebo nehorľavým obložením.
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 11/28 11
3.02.2
Zabudovaný motor musí byť dostatočne uchytený na motorovom základe /lôžku/, ktorý musí konštrukciou vyhovovať hmotnosti a výkonu motora. Motor musí byť tak uchytený, aby vplyvom vibrácií pohonného zariadenia nedochádzalo k nadmernému zaťaženiu trupu plavidla.
3.02.3
Hriadeľové vedenie pri zabudovanom motore musí byť nadimenzované podľa výkonu pohonného motora a musí byť takej konštrukcie, ktorá zabezpečí bezpečný prenos síl vznikajúcich pri otáčaní propulzoru v oboch smeroch zmyslu otáčania na nosné
prvky lodného telesa.
3.02.4
Všetky prístupné rotujúce časti pohonného zariadenia musia mať ochranné kryty.
3.03
Spaľovacie motory
3.03.1
Pri zabudovaných spaľovacích motoroch musí byť zabezpečený dostatočný prívod vzduchu pre spaľovací proces z priestoru strojovne, krytu motora alebo priamym prívodom vzduchu z vonkajšieho prostredia k motoru.
3.03.2
Strojovne alebo kryt motora musia byť dostatočne vetrané a to aj v prípade priameho prívodu vzduchu do motora. Prívod a odvod vzduchu vetrania strojovne alebo krytu motora musí byť vyvedený mimo lodné teleso tak, aby vetranie neobťažovalo osoby na plavidle.
3.03.3
Ak priestor strojovne alebo kryt motora nemôže byť dostatočne vetraný samočinnou cirkuláciou, použije sa nútené vetranie pomocou ventilátora. Prívod a odvod vzduchu má byť na opačných koncoch strojovne alebo krytu motora. Ak sa použije ventilátor na vetranie strojovne alebo krytu zážihového motora musí byť v neiskrivom vyhotovení.
3.03.4
Sacie potrubie zabudovaného spaľovacieho motora musí mať čistič vzduchu. Sacie potrubie zážihového motora /s výnimkou prívesných motorov/ musí byť zabezpečené proti spätnému šľahnutiu plameňa zo spaľovacieho motora Davyho sieťkou umiestnenej v sacom hrdle karburátora. Davyho sieťka je kužeľová sieťová vložka z hustej mosadznej alebo medenej tkaniny vhodnej onštrukcie.
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 12/28 12
3.03.5
Odkvapkávajúce palivo z karburátora zabudovaného zážihového motora musí stekať do zbernej kovovej nádobky uzatvorenej medenou alebo bronzovou sieťkou prispájkovanej k okraju nádobky alebo musí byť vybavená Davyho sieťkou. Zberná nádobka musí byť ľahko demontovateľná alebo musí byť vybavená vypúšťacím kohútom.
3.03.6
Namontovanie prívesného motoru, "Z" pohonu alebo iného kompaktného propulzoru včítane palivovej, výfukovej a chladiacej sústavy na plavidle musí byť vykonané podľa inštrukcií výrobcu.
3.04
Palivová sústava
3.04.1
Palivové nádrže musia byť vyhotovené z materiálov odolných voči rozrušovanou použitým palivom. Ak sú vyhotovené z kovového materiálu musia byť chránené proti vonkajšej korózii. Nerozoberateľné spoje nádrže musia byť spájané tvrdou spájkou alebo zvarené. Nádrž sa skúša s pretlakom 20 kPa. Palivové nádrže musia byť bezpečne upevnené, aby sa počas plavby nemohli samovoľne uvoľniť.
3.04.2
Palivová nádrž s obsahom viac ako 150 l sa musí rozdeliť priehradkami zabraňujúcimi náhlemu preliatiu obsahu nádrže k jednej strane pri naklonení plavidla.
3.04.3
Palivová nádrž nesmie byť súčasťou trupu plavidla, a ak je umiestnená v strojovni, musí sa okrem toho chrániť pred sálavým teplom motora a výfukového potrubia.
3.04.4
Palivová nádrž musí byť od obytných priestorov oddelená prepážkou.
3.04.5
Prenosné palivové nádrže sa musia upevniť a zabezpečiť tak, aby palivo nemohlo samovoľne vytekať. Nesmú mať objem väčší ako 25 litrov a musia byť utesnené a uzatvorené.
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 13/28 13
3.04.6
Priestory, v ktorých sú umiestnené, sa musia dostatočne vetrať. Vetranie sa musí vyviesť mimo plavidlo tak, aby výpary unikli do voľného ovzdušia. Vetracie zariadenie musí mať Davyho sieťku.
3.04.7
Palivové nádrže a plniace potrubie zážihových motorov musia byť uzemnené. Palivové nádržie nesmú mať vypúšťacie kohúty. Palivové potrubie pre odber paliva musí byť vyrobené zo žíhanej medenej rúrky a z nádrže musí vyúsťovať hore.
3.04.8
Palivové nádrže musia byť vybavené nalievacím hrdlom alebo nalievacou rúrkou s tesným uzáverom. Palivové nádrže umiestnené pod palubou alebo v onych priestoroch musia mať plniace potrubie alebo rúrku vyvedenú nad palubu a utesnenĺ tak, aby pri plnení nádrže nemohlo palivo vnikať pod palubu. Tento vývod musí mať na palube tesný uzáver s odvzdušnením. Minimálna svetlosť nalievacieho potrubia palivovej nádrže je 38 mm.
3.04.9
Palivové nádrže musia byť vybavené odvzdušňovaním potrubím alebo rúrkou vyvedeným do voľného ovzdušia nad palubu, zabezpečeným proti vnikaniu vody a na konci s Davyho sieťkou. Minimálna svetlosť odvzdušňovacieho potrubia je 19 mm.
Vnútorný priemer odvzdušňovacieho potrubia nesmie byť menší ako dvojnásobok vnútorného priemeru plniaceho palivového potrubia.
3.04.10
Palivové prívodné potrubie musí byť vedené a uchytené tak, aby bolo chránené pred mechanickým poškodením, uvoľnením vibráciami, sálavému teplu a nadmernej teplote. Palivové prívodné a odpadové potrubie spaľovacích motorov musí byť vyrobené z trubiek bez švov, odolných účinkom použitého paliva.
3.04.11
V tesnej blízkosti palivovej nádrže musí mať palivové potrubie dobre prístupný palivový uzatvárací kohút. Medzi týmto uzatváracím kohútom a nádržou na palivo nesmie byť ohybné palivové potrubie. Palivové prívodné potrubie musí mať pred vstupom do karburátoru alebo vstrekovacieho čerpadla čistiteľný filter.
3.04.12
Pevné spoje kovových rúrok sa musia spájkovať tvrdou spájkou alebo zvariť. Pri napojení na motor môže byť použitá krátka ohybná palivová rúrka /hadica/ dlhá najviac 500 mm vyrobená z materiálu odolnému účinkom použitého paliva, ktorá je spoľahlivo upevnená na palivové potrubie a motor.
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 14/28 14
3.05
Výfuková sústava
3.05.1
Výfukové plyny zabudovaných spaľovacích motorov musia byť vedené cez tlmič výfuku a vyvedené z plavidla tak, aby neohrozovali osoby na plavidle a v okolí.
3.05.2
Výfukové potrubie zabudovaného motora musí byť chladené vodou alebo izolované tak, aby jeho povrchová teplota nepresiahla 60 oC. Pre chladenie výfuku sa môže použiť chladiaca voda z chladenia motora. Všetky spoje výfukového potrubia musia byť plynotesné.
3.05.3
Ak sú výfukové plyny z motora odvádzané v blízkosti vodorysky plavidla, musí byť nainštalované zariadenie zabraňujúce vnikaniu vody do motora alebo výfukové potrubie musí byť v niektorej časti vedené nad čiarou maximálneho ponoru.
3.05.4
Výfukové plyny na konci výfukového potrubia nesmú nadmerne znečisťovať životné prostredie.
3.06
Chladenie motora a oleja
3.06.1
Chladenie zabudovaného motora môže byť vodné s prívodom chladiacej vody z vonkajšieho prostredia, vyhotovené ako jednookruhové alebo dvojokruhové.
3.06.2
Chladenie zabudovaných motorov vzduchom vzhľadom k zabudovaniu motora do telesa plavidla a obtiažnemu prístupu chladiaceho vzduchu je menej vhodné jako chladenie vodné, preto je potrebné dostatočné chladenie motora s pomocou vzduchu zdokladovať.
3.06.3
Z dôvodu horšieho chladenia oleja motora zabudovaného v plavidle sa doporučuje použiť chladič oleja ak nie je použitý motor v lodnom prevedení, ktorý je takýmto chladičom vybavený.
3.06.4
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 15/28 15
Vstup chladiacej vody cez sací kôš alebo kingston musí mať ochrannú mriežku, ktorá má dvojnásobnú plochu ako má nasledujúce sacie potrubie chladenia. Chladiaca sústava musí mať na vstupe filter alebo vodnú skriňu, ktoré je možné čistiť počas plavby. Sacie a odpadové potrubie chladiacej vody musí mať v blízkosti vnútorného povrchu obšívky uzatvárací ventil. Za uzatváracím ventilom môžu byť v potrubí použité pružné hadice vhodnej konštrukcie a rúrky.
3.06.5
Doporučuje sa vybaviť sacie potrubie spätným ventilom zabraňujúcim vytečeniu chladiacej vody z chladiaceho systému pri odstavení motora a taktiež sa doporučuje vybaviť chladiacu sústavu termostatom.
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 16/28 16
IV. ČASŤ
ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
4.01
Všeobecné požiadavky
4.01.1
Na plavidlách sa môžu používať elektrické rozvody a elektrické zariadenia s najvyšším dovoleným napätím 24 V. Elektrický rozvod a elektrické zariadenia musia zodpovedať platným predpisom a normám, ktoré sa ich týkajú.
4.01.2
Pre rozvod elektrickej energie s najväčším dovoleným napätím sa doporučuje použiť dvojvodičovú sústavu. V prípade použitia jednovodičovej sústavy môže byť lodné kovové teleso použité ako druhý vodič za podmienky dodržania bezpečnosti zariadenia podľa platných predpisov a noriem. Pre rozvod elektrickej energie na plavidlách sa môžu použiť len medené vodiče s jadrom zo spletených drôtov. Prierez vodiča musí zodpovedať pretekajúcemu prúdu. Prierez vodiča nesmie byť menší ako 0,5 mm2. Vodiče musia byť chránené vhodnou izoláciou odolnou proti vode, olejom a pod. podľa miesta ich inštalácie. Konce vodičov musia byť zacínované alebo opatrené očkom. Prívody k spotrebičom alebo zdrojom môžu byť vyhotovené s ohybným káblom s pryžovou alebo inou vhodnou izoláciou odolnou proti vode, olejom, teplote a pod. v prevedení podľa miesta inštalácie.
4.01.3
Montáž elektrického zariadenia musí byť taká, aby bol zabezpečený prístup k ovládacím prvkom a ku všetkým častiam vyžadujúcich prehliadku, údržbu prípadne
výmenu.
4.01.4
Elektrický rozvod musí byť prístupný a musí byť dostatočne chránený proti mechanickému poškodeniu, vode, olejom, zvýšenej teplote a pod. buď umiestnením, ochrannými rúrkami, alebo iným spôsobom. Elektrický rozvod musí byť vedený vo vzdialenosti väčšej ako 100 mm od prípadných zdrojov tepla a musí byť dostatočne chránený.
4.01.5
Elektrický rozvod a elektrické spotrebiče musia byť odolné proti vlhkosti, musia mať tepelne stálu izoláciu a nesmie sa meniť ich izolačný stav.
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 17/28 17
4.01.6
Montáž elektrického zariadenia nesmie zhoršovať pevnosť paluby, alebo prepážky a nesmie zhoršovať ich tesnosť.
4.01.7
Prechody elektrických vodičov cez stenu, prepážku alebo výstuhu musia byť tak vyhotovené, aby nemohlo dôjsť k predraniu ich izolácie alebo k inému poškodeniu.
4.01.8
Všetky prúdové obvody elektrického rozvodu musia byť istené poistkami alebo ističmi. Poistky a ističe nesmú byť umiestnené v motorovom priestore plavidla alebo v priestore, kde je zdroj tepla. Taktiež nemôžu byť umiestnené v priestore kde sú palivové nádrže.
4.01.9
Ovládacie prvky vypínačov, meracích prístrojov, panely a vývody rozvádzačov musia byť označené nápismi.
4.01.10
Elektrické zariadenia nachádzajúce sa na sklopných sťažňoch alebo onych pohyblivých častiach plavidla musia byť zapojené do elektrického rozvodu plavidla tak, aby sa vodiče alebo káble nepoškodzovali pri sklápaní sťažňa a aby bola možnosť ich odpojiť.
4.01.11
Minimálna vzdialenosť namontovania elektrických zariadení od steny palivovém nádrže je 75 mm.
4.01.12
Vonkajšie osvetľovacie svietidlá musia byť inštalované tak, aby nemohlo dôjsť k zámene za svetlá optickej signalizácie.
4.01.13
Na plávajúcich zariadeniach je dovolené používať elektrické rozvody a elektrické zariadenia s najväčším dovoleným napätím 220 V.
4.01.14
V prípade použitia elektrického rozvodu 220 V musia byť kovové časti elektrického zariadenia, držiaky elektrického vedenia alebo elektrické zariadenie a pod. ktoré nie sú pod napätím, voči telesu plavidla ukostrené. Je zakázané ukostrovať elektrické zariadenie na potrubie, palivové nádrže. Kovové časti spotrebičov nechránené
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 18/28 18
izoláciou musia byť chránené pomocou zvláštneho vodiča v prívodnom kábli, ktorý je vyvedený na zvlášť ukostrovací kolík zásuvky. V prípade napájania lodnej elektrickej siete z vonkajšieho zdroja elektrickej energie, musí byť plavidlo vybavené pre tento účel zvláštnym rozvádzačom a prípojka elektrického prúdu musí byť cez ohybný kábel s medeným vodičom príslušného priemeru. Kábel musí byť vedený tak, aby nebol mechanicky namáhaný vlastnou hmotnosťou a aby nebola možnosť predratia alebo prerezania izolácie. Musí byť vylúčená možnosť paralelného napájania lodnej elektrickej siete od vonkajšieho zdroja elektrickej energie a od
lodného generátora. Všetky prúdové obvody musia byť samostatne istené.
4.01.15
Ak je na plavidle použitý elektrický rozvod 220 V, musí mať plavidlo vyhotovenú revíznu správu elektrického zariadenia revíznym technikom so spôsobilosťou vykonávať revízie elektrického zariadenia na plavidlách. Revízna správa má platnosť 1 rok.
4.01.16
Elektrické zariadenie musí byť zabezpečené hlavným vypínačom.
4.02
Akumulátory
4.02.1
Akumulátory musia byť uchytené k svojmu základu alebo akumulátorovej skrini zabezpečené proti posunutiu. Môžu byť umiestnené len v priestoroch alebo akumulátorových skriniach, ktoré sú dobre odvetrané mimo priestor plavidla.
4.02.2
Akumulátory alebo akumulátorové skrine nemôžu byť umiestnené v priestore spolu so zážihovými motormi a ich palivovými nádržami alebo pod palivovými nádržami vznetových či zážihových motorov. V obytných priestoroch môžu byť akumulátory umiestnené len v akumulátorových skriniach, ktoré sú odvetrané mimo plavidlo. V strojovniach so vznetovým motorom môžu byť akumulátory umiestnené len na opačnej strane ako je palivová sústava.
4.02.3
Články s kvapalinovou náplňou musia byť zaistené proti vystreknutiu elektrolytu pri nárazoch a výkyvoch plavidla.
4.02.4
Olovené a alkalické akumulátory nesmú byť umiestnené spoločne v jednej akumulátorovej skrini alebo v jednom uzatvorenom priestore plavidla.
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 19/28 19
4.02.5
Na plavidle musí byť namontovaný odpojovač akumulátora a to v jeho čo najbližšej vzdialenosti. Medzi odpojovačom a akumulátorom môžu byť pripojené jedine automatické čerpadlá alebo iné havarijné zariadenia. Obvody týchto havarijních zariadení musia byť samostatne istené.
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 20/28 20
V.ČASŤ
OSTATNÉ ZARIADENIE PLAVIDLA
5.01
Kormidelné zariadenie
5.01.1
Kormidelné zariadenie musí svojou konštrukciou a prevedením umožňovaťbezpečné a spoľahlivé riadenie plavidla. V prípade, že plavidlo má možnosť i spätného chodu musí byť toto zariadenie dostatočne účinné i pri tomto spätnom chode. Ak vznikne na
kormidelnom zariadení porucha musí byť zabezpečená možnosť manévrovať s plavidlom aspoň obmedzene iným spôsobom.
5.01.2
Konštrukcia kormidla, jeho uloženie a zariadenie slúžiace na jeho ovládanie musí umožňovať vykonávať kontrolu a údržbu jednotlivých častí celého zariadenia. Mechanické ovládanie kormidelného zariadenia musí byť vyhotovené z nerezovýchoceľových dielov / páky, tiahla, lanká, reťaze, napínacie skrutky, svorníky/, alebo oceľových dielov chránených proti korózii pokovením a musí byť zaistené proti samovoľnému uvoľneniu jednotlivých častí.
5.01.3
Zmysel otáčania kormidelného kolesa alebo pohyb ovládacieho prvku kormidelního zariadenia musí zodpovedať požadovanej zmene smeru plavby, s výnimkou kormidelnej páky priamo nasadenej na peň kormidla.
5.01.4
Kajutové plavidlá v prípade použitia kormidelného zariadenia iného typu, ako je ovládanie kormidla kormidelnou pákou pôsobiacou priamo na peň kormidla, musia byť vybavené v prípade poruchy ešte núdzovým kormidlom.
5.01.5
Sila na ovládací mechanizmus kormidelného zariadenia nesmie pri maximálnej dosiahnuteľnej rýchlosti plavidla prekročiť 200 N pri plnom vychýlení kormidla.
5.01.6
Kormidelné stanovište musí byť umiestnené a upravené tak, aby bol zabezpečený dostatočný výhľad potrebný na bezpečné riadenie plavidla. Z kormidelního stanovišťa musí byť umožnené ovládanie a kontrola prevádzky pohonného
zariadenia plavidla.
5.02
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 21/28 21
Kotevné zariadenie
5.02.1
Plavidlo, ktorého celková hmotnosť vrátene dovoleného zaťaženia je väčšia ako 500 kg, musí byť vybavené minimálne jednou kotvou. Pri hmotnosti väčšej ako 1000 kg musí byť vybavené jednou kotvou hlavnou a jednou kotvou pomocnou.
5.02.2
Kotvy musia byť počas plavby v pohotovostnej polohe na palube na prístupnom mieste alebo v kotevnej skrini a musia byť s pomocou kotevnej reťaze alebo kotevného lana dlhého minimálne 20 m uchytené o palubu. Upevnenie kotevnej reťaze alebo kotevného lana musí umožňovať jeho rýchle odpojenie v prípade hroziaceho nebezpečenstva. dĺžka kotevnej reťaze má byť cca 4 až 6 násobkom hĺbky kotvenia a nemá prekročiť 40 m. Kotevné laná, ak sú použité, musia byť vyhotovené z rastlinných alebo syntetických vlákien. Pre zabezpečenie lepšej polohy kotvy na dne pri kotvení môže byť na kotevné lano ku kotve pripojená
kotevná reťaz dlhá cca 5 m.
5.02.3
Sily pôsobiace na kotevnú reťaz alebo kotevné lano musia byť prenášané na lodné teleso výhradne zariadeniami, k tomu účelu určenými/ kotevný záporník, naviják, prievlačnice, kotevné bitvy a pod/.
5.02.4
Zdvihnuté kotvy nesmú presahovať najväčšiu šírku plavidla. Sila potrebná pre plynulé zdvíhanie kotvy ručným kotevným vrátkom nesmie presiahnuť 160 N na osobu.
5.02.5
Hmotnosť hlavnej kotvy sa určí podľa nižšie uvedených spôsobov: a/ hmotnosť hlavnej kotvy podľa objemu plavidla v kg = 0,6 .LMAX .BMAX .H + 0,5 .V kde: LMAX - maximálna dĺžka plavidla /m/ BMAX - maximálna šírka plavidla /m/ H - bočná výška trupu plavidla /m/ V - objem nadstavieb nad palubou /m3/
b/ hmotnosť kotvy podľa dĺžky plavidla: hlavná kotva na každý 1 m dĺžky plavidla 2,0 kg pomocná kotva na každý 1 m dĺžky plavidla 1,0 kg Hmotnosť pomocnej kotvy má byť cca 50 % hmotnosti hlavnej kotvy.
5.02.6
Vypočítaná hmotnosť kotvy sa rozumie pre kotvy admiralitného typu alebo kotvy sklopné /HALL/. Pre kotvy so zväčšenou držnou silou /DANFORT/ môže byť hmotnosť kotvy znížená o 50 %.
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 22/28 22
5.03
Záchranné prostriedky
5.03.1
Záchranný kruh musí byť opatrený záchytným lankom pripevneným na štyroch miestach po obvode kruhu a vrhacím lankom dĺžky najmenej 15 m. Náter záchranného kruhu musí mať oranžový odtieňs označením plavidla, ku ktorému náleží. V mieste uchytenia záchytného lanka musí byť pripevnený biely svetloodrážajúci materiál.
5.03.2
Upevnenie a zaistenie záchranných kruhov na plavidle musí byť spoľahlivé, pevné a súčasne musí zaisťovať vyplávanie kruhu na hladinu pri potopení plavidla.
5.03.3
Na každom plavidle musia byť individuálne záchranné prostriedky premaximálny počet osôb, tak ako je uvedené v LO /záchranné vesty/. Záchranná vesta musí mať minimálny výtlak 8 kg.
5.04
Vyväzovacie zariadenie
5.04.1
Plavidlo musí byť vybavené dostatočným počtom vyväzovacích prvkov/bitvy, rohatinky, viazacie kruhy a pod./, ktoré sú dostatočne pevne spojené skonštrukciou lodného trupu a sú dostupné z manipulačných priestorov alebo zochodzov plavidla. Najmenej jedno vyväzovacie zariadenie sa musí umiestniťna čele plavidla, ktoré môže zároveň slúžiť na vlečenie plavidla a na kormeplavidla po oboch bokoch.
5.04.2
Vyväzovacie prvky musia byť umiestnené tak, aby boli chránené od akýchkoľvek úderov a neprekážali iným palubným zariadeniam.
5.04.3
Vyväzovacie zariadenia musia byť dostatočne pevnostne nadimenzované vzhľadom k veľkosti plavidla a vyväzovacím silám. Za dostatočné sa považuje nadimenzovanie podľa príslušnej STN alebo prevedenie vydokladované výpočtom. Lodný trup musí
byť v mieste prenosu síl prostredníctvom vyväzovacieho zariadenia v mieste jeho upevnenia dostatočne vystužený.
5.04.4
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 23/28 23
Na vyväzovanie sa používajú laná, ktoré nesmú mať oká vytvorené pomocou uzlov alebo skrutkových svoriek. Oká musia byť zapletené podľa príslušnej STN, alebo výrobcom nalisovaným púzdrom. Výnimku môže v odôvodnených prípadoch povoliť ŠPS / pri plávajúcich zariadeniach/.
5.04.5
Povrch častí vyväzovacích zariadení /bitiev, rohatiniek, prievlačníc, kruhov a pod./ nesmie byť poškodený. Na jednotlivých častiach nesmú byť pozorované deformáciealebo trhliny.
5.05
Zariadenie na vlečenie vodných lyžiarov
5.05.1
Plavidlo, ktoré má spľňať spôsobilosť na vlečenie vodných lyžiarov, musí mať pre túto spôsobilosť zariadenie na uchytenie vlečného lana.
5.05.2
Vodných lyžiarov a plávajúce telesá môžu vliecť len plavidlá, vrátane vodných skútrov, ktoré sú na túto činnosť vhodné svojou konštrukciou. Posúdenie vhodnosti plavidla sa vykonáva individuálne pri technickej prehliadke plavidla pracovníkom Štátnej plavebnej správy a plavidlo musí mať nasledovné predpoklady: - má zachovanú dostatočnú stabilitu aj pri pôsobení značnej ťahovej sily na korme plavidla
- musí byť vybavené minimálne dvoma miestami na sedenie pre vodcu plavidla a osobu obsluhujúcu vlečné zariadenie. Pritom usporiadanie sedadiel musí byť také, aby osoba, ktorá nie je vodcom plavidla sedela čelom k lyžiarovi resp. k iným ťahaným telesám.
- kormová časť plavidla je dostatočne pevnostne nadimenzovaná na prenášanie síl od vlečného lana
- má dostatočne dimenzované oká na uchytenie vlečného lana vrátane rýchloupínacích prvkov a dostatočne pevnostne nadimenzované uchytenie týchto ôk k lodnému trupu
- plavidlo je vybavené špeciálnym vlečným zariadením umiestneným cca v 1/3 dĺžky plavidla od kormy a vybavené ľahko ovládateľným odpojovacím zariadením vlečného lana
- plavidlo musí byť vybavené spätným zrkadlom
5.05.3
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 24/28 24
Dĺžka vlečného lana musí byť minimálne 20 m. Vlečné lano musí mať dostatočnú pevnosť v ťahu. Musí byť vybavené rýchloodpojovacím uzáverom / na konci pri plavidle/ tak, aby v prípade potreby mohla osoba obsluhujúca vlečné zariadenie
tento odpojiť. Po odpojení lana musia byť oba jeho konce schopné udržať sa na vodnej hladine.
5.05.4
Plavidlá s prívesným motorom musia mať vlečné zariadenie upnuté o trup na dvoch miestach a to na pravej a ľavej strane kormovej časti. Obe laná vedúce z týchto miest uchytenia musia mať maximálnu dľžku 2,5 m po miesto ich vzájomného spojenia /ďalej pokračuje jedno lano až ku lyžiarovi, prípadne k plávajúcemu telesu/. Miesto spojenia týchto lán musí byť riešené vhodným spojom, ktorý rozdeľuje sily v každom prevádzkovom prípade na obe závesné oká rovnako.
5.05.5
Vodný lyžiar alebo osoby na vlečených plávajúcich telesách musia mať počas vykonávania tejto činnosti na sebe záchranné vesty s minimálne trojbodovým upínaním. Všetky osoby zúčastňujúce sa tejto činnosti na plavidlách typu vodného skútra musia mať na sebe záchranné vesty s minimálne trojbodovým upínaním a na vodných skútroch, ktorých maximálna rýchlosť presahuje pri vlečení 60 km/hod sú povinné mať tiež ochranné prilby.
5.06
Hygienické zariadenie
5.06.1
Kajutové a iné plavidlá, ktoré sú určené k dlhodobému pobytu, musia byť vybavené buď chemickým WC s odnímateľnou kalovou nádržou, alebo WC, ktoré majú odpad vyvedený do zbernej kalovej nádrže. Miestnosť WC musí byť odvetraná do voľného priestoru.
5.06.2
Zberná kalová nádrž musí byť odvetraná do voľného priestoru a musí byť prispôsobená na vyprázdňovanie obsahu mimo vodnú plochu.
5.06.3
Odpady umývadiel, kuchynských drezov a pod. neobsahujúce mastnoty, saponáty a ropné zvyšky, môžu byť vypúšťané za bok plavidla. Na vnútornej strane obšívky musí byť odpadové potrubie opatrené uzatváracím kohútom alebo ventilom.
5.07
Zariadenie na vykurovanie a varenie
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 25/28 25
5.07.1
Inštalácia a prevádzka lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla určených na vykurovanie, varenie a pod. na plavidlách, včítane priechodov dymovodov cez steny a stropy, vzdialenosť od horľavých materiálov, ich ochrana proti teplu a pod. musí vyhovovať príslušnej platnej STN.
5.07.2
Pri inštalácii spotrebiča na skvapalnený plyn s maximálnou hmotnosťou náplne do 2 kg musí byť spotrebič vrátane nádoby na skvapalnený plyn bezpečne uložený a zaistený proti pohybu. Na plachetniciach môže byť zavesený v kardanovom závese.
Inštaláciu spotrebičov na skvapalnený plyn a nádob s hmotnosťou náplne viac ako 2 kg musí vykonať odborný podnik a musí zodpovedať predpisom pre toto zariadenie.
5.07.3
Nádoby na skvapalnený plyn sa musia umiestniť vo zvarovaných alebo na tvrdo spájkovaných kovových nádobách, v ktorých je vývod z najnižšie položeného miesta von mimo lodné teleso. Tento vývod musí byť nad úrovňou bezpečnostnej vzdialenosti plavidla.
5.07.4
Spotrebič na plynné palivo môže byť okrem smeru sálania vzdialený od nechránenej horľavej konštrukcie 500 mm, od horľavej konštrukcie chránenej izolačnou podložkou 250 mm, od horľavej konštrukcie chránenej ochrannou clonou 80 mm. V smere sálania môže byť spotrebič od horľavej konštrukcie vzdialený 1250 mm, od nehorľavej konštrukcie alebo od horľavej konštrukcie chránenej ochrannou clonou 1000 mm.
5.07.5
Nádoby na skvapalnený plyn s náplňou nad 2 kg musia byť umiestnené mimo obytnú nádstavbu a musia byť chránené pred vplyvom počasia. Náhradné fľaše musia byť uskladnené mimo obytný priestor.
5.07.6
Skvapalnený plyn sa musí odoberať v plynnom stave t.j. nádoby musia byť umiestnené v správnej polohe stanovenej výrobcom. Plynové spotrebiče musia byť počas prevádzky pod stálym dozorom.
5.08
Protipožiarne vybavenie
5.08.1
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 26/28 26
Konštrukcia plavidiel musí spľňať zásady požiarnej ochrany. Horľavé materiály musia byť v miestach zvýšenej teploty alebo zvýšenej možnosti vzniku požiaru impregnované protipožiarnym náterom, obložené nehorľavým materiálom alebo chránené nehorľavou ochrannou clonou vhodnej konštrukcie alebo iným spôsobom.
5.08.2
Na plavidle poháňanom spaľovacím motorom musí byť v blízkosti tohto motora umiestnený ľahko prístupný hasiaci prístroj vhodnej konštrukcie a kapacity a nehorľavá protipožiarna deka.
5.08.3
Ak je na plavidle nainštalovaný varič alebo vykurovacie teleso s otvoreným plameňom, musí byť v ich dosahu umiestnená protipožiarna deka. V priestore, kde sa nachádza varič alebo vykurovacie teleso s otvoreným plameňom, musí byť umiestnený ľahko prístupný hasiaci prístroj.
5.08.4
Kajutové plavidlo musí byť vybavené hasiacimi prístrojmi v minimálnom počte a o celkovej minimálnej kapacite podľa druhu prístroja a podľa nižšie uvedenej tabuľky.
dĺžka Minimálny počet
plavidla /m/ hasiacich prístrojov
============== ======================
pod 6 1
6-9 2
9-12 3
nad 12 4
Hasiace prístroje musia mať minimálne takúto kapacitu. Práškový - 2,0 kg hasiaceho prášku Snehový /CO2/ - 2,0 kg hasiva /0,3 kg CO2/ Penový - 7 l hasiacej penotvornej látky Hmotnosť hasiaceho prístroja nesmie presiahnuť 20 kg. Použitie druhu hasiaceho prístroja závisí od jeho určenia podľa návodu výrobcu, pričom práškový hasiaci prístroj je pre účely plavidiel najuniverzálnejší. Hasiace prístroje vytvárajúce pri hasení jedovaté plyny nesmú sa na plavidlách používať. Ak nie je na plavidle varič alebo vykurovacie teleso s otvoreným plameňom, môže byť okrem plavidla do dĺžky 6 m počet hasiacich prístrojov znížený o jeden. Hasiaci prístroj musí byť uložený tak, aby pri prevádzke plavidla nedochádzalo k jeho posunutiu alebo pohybu.
5.08.5
Hasiaci prístroj musí byť podrobený prehliadke minimálne 1 krát za rok oprávneným dozorným orgánom.
VI. ČASŤ
VÝSTROJ PLAVIDLA
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 27/28 27
6.01
Výstroj plavidla
6.01.1
a./ Plavidlá bez vlastného pohonu s celkovou hmotnosťou vrátane dovoleného zaťaženia do 500 kg musia byť vybavené nasledovne:
- vylievačkou alebo špongiou
- vyväzovacím lanom alebo retiazkou dlhšou ako 5 m
- dvoma veslami alebo pádlami
b./
Ostatné plavidlá do dĺžky 7 m musia byť vybavené nasledovne:
- vylievačkou
- minimálne dvomi vyväzovacími lanami dlhšími ako 15 m
- bidlom s háčikom
- záchranným kruhom alebo iným vhodným záchranným telesom
- lekárničkou v rozsahu autolekárničky
- vedrom s lankom
- dvoma veslami alebo pádlami
- akumulátorové svietidlo
c./
Plavidlá dlhšie ako 7 m musia byť vybavené tak ako plavidlá patriace do bodu b./ a musia mať ešte:
- ďalšie vyväzovacie lano
- plavidlá s vlastným strojným pohonom tiež musia mať príslušenstvo k strojnému zariadeniu a náradie na drobné opravy
6.01.2
Kajutové plavidlá musia mať drenážne čerpadlo / na čerpanie vody z lodného telesa/. Vyústenie sacieho potrubia čerpadla musí byť umiestnené čo najnižšie v trupe plavidla a musí byť vybavené sacím košom /sitkom/.
VII. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.01.1
V odôvodnených prípadoch môže Štátna plavebná správa povoliť výnimku z niektorého ustanovenia z týchto "podmienok technickej spôsobilosti malých plavidiel" za predpokladu, že budú dodržané podmienky stanovené Štátnou plavebnou správou v jednotlivých prípadoch.
ŚTATNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Strana: 28/28 28

Rybárske člny

Vyberte si z ponuky člnov:RIB 480

RIB 480 RIB 480 RIB 480 RIB 480
Rybářske čluny

RIB, wor, pontón, nafukovací čluny, doplnky

Kompletná ponuka rybářskych člunu a doplnku

Nafukovací svet

Nafukovacie objekty, reklamy, atrakcie

Kompletná ponuka nafukovacieho sveta