ZÁKON 338

z 22. septembra 2000
o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

SIEDMA ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA, ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR A SANKCIE
§ 37
Orgány štátnej správy
(1) Orgánmi štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu a prístavy sú:
a) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre vnútrozemskú plavbu a prístavy,
b) Štátna plavebná správa, ktorá je podriadená ministerstvu.
(2) Štátna plavebná správa je rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave.
(3) Štátnu plavebnú správu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ Štátnej plavebnej správy, ktorého vymenováva a odvoláva minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
§ 38
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
a) určuje koncepciu rozvoja vnútrozemskej plavby, prístavov a vodných ciest a v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky zabezpečuje jej uskutočňovanie v súlade so zámermi štátnej dopravnej politiky,
b) zastupuje Slovenskú republiku vo veciach vnútrozemskej plavby pri styku s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti vnútrozemskej plavby,
c) schvaľuje pravidlá na klasifikáciu a stavbu lodí, kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb,
d) dáva súhlas na zriadenie prístavov a vymedzuje ich územie,
e) udeľuje výnimky z povinnosti platenia úhrady za používanie verejného prístavu na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla,
f) poveruje právnické osoby na vykonávanie klasifikácie plavidiel, kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb (§ 22 ods. 2),
g) udeľuje a odníma povolenie na účasť zahraničných dopravcov vo vnútroštátnej vodnej doprave (§ 21 ods. 2),
h) udeľuje a odníma licenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy,
i) vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu,
j) povoľuje výnimky na prepravu nebezpečných tovarov, ak použitie určeného plavidla, materiálov, zariadení alebo konštrukčných postupov nespĺňajú podmienky medzinárodnej dohody, ktorou je Slovenská republika viazaná; povolenie výnimky oznámi ministerstvo Štátnej plavebnej správe, ktorá ho zaznamená do lodného osvedčenia, a v prípade jednorazovej prepravy vydá osobitné povolenie na prepravu
nebezpečného tovaru s obmedzenou platnosťou,
k) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodla .tátna plavebná správa.
§ 39
Štátna plavebná správa
(1)štátna plavebná správa
a) vykonáva štátny odborný dozor nad
1. správou a údržbou vodných ciest a prístavov,
2. prevádzkou plavidiel na vodných cestách a v prístavoch,
3. odbornou spôsobilosťou členov posádok plavidiel a obsluhy plavebných komôr,
4. spôsobilosťou plavidiel s výnimkou ťažobných zariadení podľa osobitného predpisu;22) v prípade plavidiel trvalo vyradených z prevádzky podľa § 23 ods. 5 vykonáva dozor nad ich odstránením,
5. dodržiavaním pravidiel bezpečnosti vnútrozemskej plavby,
b) rozhoduje o
1. odstránení plavidla z vodnej cesty alebo prístavu,
2. zriadení požičovní malých plavidiel,
3. povolení státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch,
c) dáva súhlas na
1. výkon činností na vodnej ceste (§ 4),
2. zriadenie odstavných miest na vodnej ceste pre plavidlá vyradené z prevádzky,
3. stavbu malého plavidla,
4. výstavbu vodných ciest a prístavov a stavieb zasahujúcich do vodných ciest,23)
d) určuje podmienky prevádzky plavidiel na vodných cestách a vo verejných prístavoch podľa potreby môže povoliť len obmedzenú prevádzku,
e) schvaľuje typy malých plavidiel,
f) povoľuje zaradenie plavidiel do prevádzky,
g) vydáva a odníma
1. lodné osvedčenia alebo osobitné povolenia na prevádzku plavidiel,
2. preukazy odbornej spôsobilosti členov posádok plavidiel (§ 30),
3. preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malých plavidiel (§ 31),
4. ciachové preukazy,
5. služobné lodnícke knižky pre členov posádok plavidiel,
h) vedie
1. evidenciu vodných ciest,
2. evidenciu plavidiel,
3. záznam o plavebnej prevádzke vo verejných prístavoch,
i) ukladá sankcie za poru.enie tohto zákona a prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu,24)
j) vykonáva
1. odborné vyšetrovanie plavebných nehôd,
2. ciachovanie plavidiel,
k) ukladá plavebné opatrenia (§ 4 ods. 4).
(2) Úlohy Štátnej plavebnej správy na úseku štátneho odborného dozoru podľa odseku 1 písm. a) vykonáva .tátna plavebná správa určenými zamestnancami Štátnej plavebnej správy (ďalej len .plavebný inšpektor .).
(3) Plavebných inšpektorov ustanovuje riaditeľ Štátnej plavebnej správy.
(4) Plavební inšpektori majú právo vstupovať na plavidlá počas plavby alebo počas ich státia a právo vstupovať do objektov a zariadení slúžiacich na plavbu.
(5) Ak plavebný inšpektor pri výkone štátneho odborného dozoru zistí
a) závažné alebo opakované porušenie tohto zákona alebo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, môže členovi posádky plavidla zadržať preukaz o odbornej spôsobilosti alebo vodcovi malého plavidla preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla,
b) Závady alebo nedostatky na plavidle, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť prevádzky plavidla, bezpečnosť prepravy nebezpečných tovarov alebo bezpečnosť prepravy na vodnej ceste, môže zadržať lodné osvedčenie.
(6) Preukazy o odbornej spôsobilosti zadržané podľa odseku 5 písm. a) a lodné osvedčenie zadržané podľa odseku 5 písm. b) postúpi plavebný inšpektor Štátnej plavebnej správe na ďalšie konanie.
(7) Plavebný inšpektor sa pri výkone štátneho odborného dozoru preukazuje preukazom plavebného inšpektora.
(8) Posádky plavidla a osoby nachádzajúce sa na plavidle a v prístavoch sú povinné umožniť plavebným inšpektorom vstup na plavidlo, do objektov a zariadení slúžiacich na plavbu, umožniť nahliadnuť do plavebnej dokumentácie, poskytnúť potrebné dokumenty, informácie a vysvetlenia.
21) Zákon č. 351/1997 Z. z. BRANNÝ ZÁKON.
22) § 3 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.
§ 40
Sankcie
(1) .tátna plavebná správa môže členovi posádky plavidla, ktorý je cudzincom, uložiť na území Slovenskej republiky zákaz činnosti, na ktorú je odborne spôsobilý, rozhodnutím v správnom konaní na dobu jedného roka, ak porušil povinnosti vyplývajúce z tohto zákona alebo ak tieto povinnosti hrubo a opakovane porušuje.
(2) štátna plavebná správa môže uložiť pokutu od 10 000 do 200 000 Sk
a) prevádzkovateľovi plavidla, ak porušil povinnosť zachovania bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla, vedenia plavidla a vybavenia plavidla na bezpečnú plavbu (§ 22 a 23, § 26 a. 28 a § 34),
b) dopravcovi, ak vykonával verejnú vodnú dopravu bez licencie (§ 7 ods. 5) alebo ak porušil povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd o vnútrozemskej plavbe, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c) prevádzkovateľovi verejného prístavu alebo jeho časti, ak porušil povinnosti pri prevádzke a používaní prístavov (§ 5 a 6).
(3) .tátna plavebná správa uloží pokutu od 200 000 do 500 000 Sk, ak prevádzkovateľ plavidla, prevádzkovateľ verejného prístavu alebo dopravca
a) opakovane porušil povinnosti uvedené v odseku 2,
b) porušil pravidlá a podmienky prepravy nebezpečných tovarov.
(4) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť konania, na jeho následky, na dobu jeho trvania a na rozsah spôsobenej škody.
(5) Sankciu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa .tátna plavebná správa dozvedela o tom, .e právnická osoba alebo fyzická osoba porušila povinnosti podľa odsekov 1 a 2, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď nastalo poru.enie povinnosti.
(6) Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.
(7) štátna plavebná správa môže rozhodnutím odňať
a) členovi posádky plavidla alebo vodcovi malého plavidla ňou vydaný preukaz o odbornej spôsobilosti zadržaný podľa § 39 ods. 5 písm. a) na určitý čas, najviac tri roky, a v prípade straty zdravotnej spôsobilosti natrvalo; vrátenie odňatého preukazu je podmienené preskúšaním jeho držiteľa,
b) lodné osvedčenie zadržané podľa § 39 ods. 5 písm. b) na čas potrebný na odstránenie zistených závad alebo nedostatkov; v prípade úplnej straty spôsobilosti plavidla na plavbu natrvalo.
(8) Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí preukazu o odbornej spôsobilosti alebo lodného osvedčenia nemá odkladný účinok.
23) § 126 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
24) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 41
Vzťah k správnemu konaniu Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,25) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 42
Výnimky z ustanovení zákona
Na plavidlá ozbrojených síl, Policajného zboru, civilnej ochrany a colných orgánov sa nevzťahujú ustanovenia § 22 a. 24, § 26 a. 33, § 36 a. 40.
§ 43
Prechodné ustanovenie
.ivnostenské oprávnenia na prevádzku malých plavidiel v oblasti vnútrozemskej plavby vydané podľa osobitných predpisov26) na činnosti, ktoré prestávajú byť živnosťou, ostávajú v platnosti do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 44
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1. zákon č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb.,
2. nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 11/1976 Zb. o evidencii vnútrozemských plavidiel,
3. vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 137/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy
č. 94/1976 Zb.,
4. vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 128/1976 Zb. o ciachovaní lodí vnútrozemskej plavby,
5. vyhláška Ministerstva dopravy č. 65/1964 Zb. o prístavnom poriadku pre československé prístavy,
6. vyhláška Ministerstva dopravy č. 66/1964 Zb. o prekladovom a skladovom poriadku pre prístavy určené pre verejnú potrebu,
7. vyhláška Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy
č. 31/1982 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 23/1984 Zb.,
8. vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 344/1991 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
9. úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 15 000/1975-25, ktorou sa určujú technické zariadenia na plavidlách a v prístavoch, ktoré slúžia priamemu zabezpečovaniu prevádzky vodnej dopravy, určuje sa spôsob výkonu dozoru nad týmito určenými technickými zariadeniami (registrovaná v čiastke 27/1975 Zb.),
10. úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 26 357/1975 o odbornej spôsobilosti členov posádok vnútrozemských plavidiel (registrovaná v čiastke 39/1975 Zb.),
11. úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 22 690/1983-025 o vybavení rekreačných plavidiel plávajúcich v režime medzinárodnej plavby lodnými dokumentmi (registrovaná v čiastke 20/1984 Zb.),
12. úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 9737/1984-025 o prepravách vojenských kontajnerových zásielok (registrovaná v čiastke 22/1984 Zb.),
13. úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 21 376/76-025, ktorou sa vydáva Poriadok pre ciachovanie lodí vnútrozemskej plavby (registrovaná v čiastke 26/1976 Zb.).
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o .živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky 25) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
26) Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Čiastka 140 Zbierka zákonov č. 338/2000 Strana 3851
č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona
č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona
č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona
č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona
č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona
č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona
č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona
č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona
č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona
č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z. a zákona
č. 268/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 2 písmeno f) znie:
.f) vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a morský rybolov,18)..
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie:
.Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
2. V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 . Ostatné sa za slová .Vodná záchranárska služba. dopĺňajú v prvom stĺpci slová: .Prevádzka malých plavidiel., v druhom stĺpci slová: .Osvedčenie. a v treťom stĺpci slová: .§ 31 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. 3. V prílohe č. 3 sa v SKUPINE 314 . Ostatné vypúšťa živnosť .Vnútrozemská plavba. vrátane textu v stĺpcoch 2 a. 5.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona
č. 58/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona
č. 200/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., zákona
č. 263/1999 Z. z., zákona č. 293/1999 Z. z., zákona
č. 95/2000 Z. z. a zákona č. 195/2000 Z. z. sa mení
takto:
V § 8 ods. 3 sa vypúšťajú slová .Slovenského lodného registra..
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Miga. v. r.
Mikulá. Dzurinda v. r.

 

Rybárske člny

Vyberte si z ponuky člnov:RIB 480

RIB 480 RIB 480 RIB 480 RIB 480
Rybářske čluny

RIB, wor, pontón, nafukovací čluny, doplnky

Kompletná ponuka rybářskych člunu a doplnku

Nafukovací svet

Nafukovacie objekty, reklamy, atrakcie

Kompletná ponuka nafukovacieho sveta